Chi cục Kiểm lâm ban hành văn bản số 02/CCKL-TTPC về việc nghiên cứu áp dụng các văn bản qui phạm pháp luật mới ban hành

Thi hành Luật Lâm nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các thông tư hướng dẫn: Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 qui định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản, Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 qui định về quản lý rừng bền vững, Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 qui định về các biện pháp lâm sinh, Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 qui định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính, Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 qui định về phân định ranh giới rừng, Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 qui định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng, Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 qui định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng. Tất cả các văn bản trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 (được đăng trên Website Tổng cục Lâm nghiệp tại mục: Hệ thống văn bản/Văn bản quy phạm pháp luật)    

Để phổ biến, triển khai kịp thời Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới Luật, ngày 04 tháng 01 năm 2019, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành các văn bản số 02 /CCKL-TTPC,  văn bản số 05 /CCKL-SDPTR về việc nghiên cứu áp dụng các văn bản qui phạm pháp luật mới ban hành gửi các ban quản lý rừng phòng hộ, các ban quản lý Khu bảo tồn và các Công ty TNHH NN1TV Lâm nghiệp; các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc; Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bạch Mã, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện thị xã, thành phố Huế, các cơ sở SXKD giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ để áp dụng thực hiện đúng theo quy định, chú trọng Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qui định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản, để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát và quản lý lâm sản hàng ngày của lực lượng Kiểm lâm./.          

 

Các bài khác