Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 11 và 12/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố 03 Quyết định về Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan, bao gồm:

- Quyết định số 2251 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 2262 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 2253 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm./.

:
Các bài khác