DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

Danh mục TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Xem file đính kèm./.

 

 

:
Các bài khác