Quyết định số 2257/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 02/6/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2257/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, cơ quan thực hiện là các Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ và các Công ty TNHH 1TV nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; bao gồm các thủ tục sau:

​1. Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân.

​2. Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn.

​3. Khoán công việc và dịch vụ.

​Thông tin chi tiết xem file đính kèm./.

 

:
Các bài khác