Quyết định số 4868 /QĐ-BNN-TCLN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 10 tháng 12 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4868 /QĐ-BNN-TCLN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Bãi bỏ 75 thủ tục hành chính tại các Quyết định số: 2707/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/6/2016, 3142/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/7/2016, 2257/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/6/2017, 5581/QĐ-BNN-TCLN ngày 29/12/2017.

Chi tiết xem file đính kèm./.

 

:
Các bài khác