Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 65/2015/CT-UBND và hướng dẫn sử dụng phần mềm FMS

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Chi cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 65/2015/CT-UBND (gọi tắt là Chỉ thị 65) và hướng dẫn sử dụng phần mềm FMS trong quản lý rừng và đất lâm nghiệp.

Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, đại diện lãnh đạo Chi cục, chuyên viên các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Hội nghị có sự tham dự của 30 cán bộ lãnh đạo và cán bộ các bộ phận QLBVR & BTTN, Thanh tra, pháp chế của các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR.

Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở, Chi cục trưởng đã định hướng các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 65, xem đây là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vì vậy yêu cầu phải huy động toàn lực để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu qủa, trên cơ sở Phương án xử lý lấn, chiếm rừng và đất lâm nghiệp của huyện Nam Đông đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, phần mềm FMS sau khi được triển khai hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị, sẽ là công cụ để hỗ trợ quản lý trong công tác quản lý, bảo vệ rừng nói chung và thực hiện Chỉ thị 65 nói riêng.

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 65 từ khi được ban hành đến nay, do cán bộ phòng Quản lý, bảo vệ rừng và BTTN trình bày và nghe báo cáo triển khai phương án, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 65 của huyện Nam Đông do Hạt Kiểm lâm Nam Đông trình bày. Hội nghị đã có 10 ý kiến phát biểu tham gia, nêu rõ một số tồn tại, đề xuất, kiến nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Huy - Phó Chi cục trưởng đã phân tích, giải thích, làm rõ các ý kiến thắc mắc, phản ánh  của các đơn vị và yêu cầu các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ Chi cục cần tập trung triển khai các nội dung trọng tâm như sau:

1. Các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc

- Tăng cường công tác tham mưu UBND huyện xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 65 trên cơ sở Phương án xử lý của huyện Nam Đông đã được phê duyệt; phối hợp với các ban, ngành cấp huyện, chỉ đạo chính quyền các xã triển khai đồng bộ Chỉ thị 65; trong đó, tập trung triển khai thực hiện tại các địa bàn trọng điểm xảy ra tình trạng phá rừng, lấn, chiếm rừng và đất lâm nghiệp.

- Tiến hành rà soát trên cơ sở diện tích đã thực hiện theo kế hoạch 65 của các huyện đang triển khai và mở rộng tại các địa bàn xã khác trong huyện/thị đang có các điểm nóng về lấn chiếm đất rừng theo Kết luận của Thanh tra tỉnh về diện tích gốc nguồn gốc từ nông lâm trường theo hệ thống biểu mẫu của Chi cục Kiểm lâm; cập nhật bản đồ quản lý lấn, chiếm rừng và đất lâm nghiệp để chuyển dữ liệu cho Tổ công tác cấp tỉnh cập nhật để đưa vào quản lý. Nội dung này hoàn thành trước 30/6/2020.

- Song song với quá trình rà soát diện tích đất lấn chiếm, xây dựng phương án triển khai thực hiện 65 của các huyện, thị xã trên cơ sở Phương án, kế hoạch triển khai Chỉ thị 65 của huyện Nam Đông. Thời gian hoàn thành trước 30/9/2020. Đề nghị Hạt Kiểm lâm Nam Đông ngoài việc chia sẻ phương án và kế hoạch triển khai thực hiện, hỗ trợ hướng dẫn lộ trình xây dụng phương án, trình UBND cấp huyện phê duyệt, để các đơn vị tham khảo thực hiện.

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện Chỉ thị 65; phân công đầu mối phụ trách, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận.

- Triển khai ứng dụng phần mềm FMS theo Quy chế sẽ được ban hành. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực trong hoạt động Quản lý, bảo vệ rừng; vì vậy, các đơn vị phải nắm chắc và ứng dụng thành thạo trong quản lý. Chi cục sẽ tổ chức 1 đợt tập huấn hỗ trợ cho cán bộ kỹ thuật các đơn vị trực thuộc để vận hành, sử dụng có hiệu quả.

- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR chủ động phối hợp với các Hạt kiểm lâm trong địa bàn quản lý để tổ chức thực hiện có hiệu quả Phương án, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 65.

2. Các Phòng chuyên môn Chi cục kiểm lâm:

Cử cán bộ phối hợp với Tổ công tác thực hiện Chỉ thị 65 để theo dõi, tổng hợp và tham mưu lãnh đạo Chi cục kiểm lâm thực hiện Chỉ thị 65 trên địa bàn toàn tỉnh với các nội dung sau:

- Phối hợp tổng hợp, rà soát số liệu thực hiện Chỉ thị 65 trên cơ sở báo cáo của các đơn vị và cập nhật đầy đủ vào bản đồ quản lý lấn, chiếm.

- Tham mưu chỉ đạo các đơn vị chủ rừng nhà nước có báo cáo riêng về tình hình thực hiện Chỉ thị 65; những diện tích bị lấn, chiếm của đơn vị chủ rừng nhà nước liên quan đến huyện/thị nào thì báo cáo cho huyện thị đó.

- Tăng cường công tác kiểm tra để theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các đơn vị thực hiện đảm bảo thời gian quy định trên.

- Xây dựng đề cương báo cáo Tổng kết Chỉ thị 65 gửi về cho các đơn vị trước ngày 30/6/2020 để các đơn vị thực hiện.

- Về giải ngân thanh toán chi phí theo các nội sung triển khai 65 đang gặp nhiều khó khăn, phòng QLBVR và BTTN làm việc với bộ phận kế toán Chi cục để có hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị, xem lại có thể đề xuất thanh toán theo như hoạt động truy quét tại rừng.

 

 

Các bài khác