Kiểm tra tình hình xử lý lấn, chiếm rừng và đất lâm nghiệp tại huyện A Lưới theo Chỉ thị 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Chỉ thị 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chương trình công tác của Chi cục Kiểm lâm năm 2018, ngày 06/8/2018 đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cùng với các đồng chí Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, Thanh tra, pháp chế tổ chức kiểm tra tình hình xử lý lấn, chiếm rừng và đất lâm nghiệp tại huyện A Lưới.

A Lưới là huyện miền núi có diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 110.610,02 ha, trong đó: rừng tự nhiên là 81.334,67 ha, rừng trồng: 9.461,51 ha, đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 19.813,84 ha, phân bố rộng trên địa bàn 21 xã, thị trấn trải dài trên 100 km đường Hồ Chí Minh và 30 km đường Quốc lộ 49, độ che phủ rừng của huyện đạt 74,1%.

Thực hiện Chỉ thị 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong năm 2018 Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 65 huyện A Lưới đã triển khai các hoạt động tại 04 xã Sơn Thủy, Hồng Thượng, Phú Vinh và Hồng Bắc với kết quả như sau.

- Tổ chức 01 Hội nghị cấp huyện, 04 Hội nghị cấp xã và 21 cuộc họp cộng đồng dân cư thôn nhằm tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân kê khai diện tích rừng và đất lâm nghiệp đang sử dụng. Kết quả đã có 1.024 hộ gia đình kê khai diện tích đất lâm nghiệp đang sử dụng.

- Tổ liên ngành đã rà soát, kiểm tra và đo đạc diện tích thực tế tại hiện trường là 469,92 ha (xã Sơn Thủy 247,62 ha, xã Hồng Thượng 222,3 ha). Trong đó, diện tích lấn, chiếm có chủ thừa nhận: 288,23 ha/199lô; diện tích lấn, chiếm không có chủ thừa nhận: 181.69ha/73lô.

 Hiện nay Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới đang tham mưu UBND huyện xây dựng phương án xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp lấn, chiếm theo Chỉ thị 65.

Qua báo cáo về tiến độ thực hiện và những khó khăn, đề xuất của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 65 huyện A Lưới, Đồng chí Chi cục Trưởng đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả của Ban chỉ đạo đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời chỉ đạo một số nội dung cần triển khai trong thời gian đến như: Quá trình rà soát, phân loại đối tượng phải phân loại theo chủ có đất, có rừng bị lấn, chiếm chặt phá để có hướng xử lý; Chính quyền cấp xã phải xác định thời điểm sử dụng đất (sử dụng ổn định hay lấn, chiếm) để tổ chức đo đạc và lập hồ sơ xử lý; tiến hành theo trình tự và cuốn chiếu (rà soát, đo đạc thôn nào, xã nào thì xử lý thôn đó, xã đó); góp ý cụ thể về một số điểm trong dự thảo phương án xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm.

Thông qua công tác kiểm tra, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 65 huyện A Lưới đã nắm rõ hơn quy trình các bước xử lý trong việc thực hiện Chỉ thị 65 và sẽ tham mưu cho UBND huyện A Lưới ban hành Phương án xử lý, thu hồi diện tích đất lâm nghiệp đã bị lấn, chiếm để tổ chức thực hiện và nhân rộng ở các xã khác trong thời gian đến./.

Các bài khác