Tập huấn nâng cao công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp năm 2017

Thực hiện kế hoạch tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ năm 2017, từ ngày 26 - 27/10/2017, tại thành phố Huế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Lớp tập huấn do cán bộ kỹ thuật Phòng Sử dụng và Phát triển rừng chủ trì, phối hợp với Phòng Thanh Tra - Pháp chế trực tiếp phụ trách với sự tham gia của 60 học viên là kiểm lâm viên của các Hạt Kiểm lâm trực thuộc, cán bộ quản lý giống lâm nghiệp của phòng chức năng cấp huyện và cán bộ kỹ thuật của các cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nôi dung trọng tâm của khóa tập huấn, bao gồm đánh giá thực trạng quản lý, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trong thời gian qua, phân cấp quản lý nhà nước về lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp, phổ biến Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; phổ biến các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp...

Mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn cho các nhà quản lý tại địa phương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp…từ đó nắm vững các quy định, quy trình kỹ thuật để có thể triển khai, áp dụng vào thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, từng bước góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển giống cây trồng lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2006-2020 và phục vụ hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên cơ bản nắm rõ được các kỹ thuật, quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp và có thể hướng dẫn, tập huấn lại cho các đối tượng là hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân và cả đối tượng sử dụng giống trồng rừng nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ huy động các nguồn lực sẳn có để tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn, truyền thông về các quy định sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp; đồng thời lồng ghép vào các hoạt động khác để phổ biến cho nhiều đối tượng có liên quan biết và triển khai thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước./.

Các bài khác