Hướng dẫn điều tra ngoại nghiệp Linh Trưởng

Hướng dẫn điều tra ngoại nghiệp Linh Trưởng là cuốn sổ tay rất cần thiết đối với nhu cầu tra cứu nhanh của Kiểm lâm viên, có thể xem về phân loại, tên, tình trạng bảo tồn và vùng phân bố... Tài liệu rất tiện lợi, dễ sử dụng và được sử dụng miễn phí cho mục đích bảo tồn và giáo dục trong ngành Kiểm lâm. 

: