Quyết định số 3808/QĐ-BNN-TCCB ngày 22 tháng 9 năm 2015 về ban hành Quy chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...

Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3808/QĐ-BNN-TCCB  về "Ban hành Quy chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã".

Quyết định này có hiệu lực ban hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2851/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các vấn đề đã nêu trên, chi tiết xem file đính kèm./.

:
 3808.pdf (1.57 MB)