Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT về việc quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 06 tháng 10 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT về việc quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2015, bãi bỏ Quyết định số 3486/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục các vị trí công tác trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm./.

: