Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng giữa Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TƯ ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 23/8/2017 và Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/10/2017.

Hướng đến mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế triệt để, tiến đến chấm dứt cơ bản mọi hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng phương án phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và lực lượng Bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng trên tuyến thượng nguồn sông Hữu trạch và được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 818/QĐ-SNNPTNT ngày 20/11/2017, sau một thời gian thực hiện thí điểm đã nhân rộng mô hình trên địa bàn các tuyến thượng nguồn sông Tả Trạch, khu vực lòng hồ thủy điện Bình Điền, khu vực lòng hồ thủy điện Hương Điền và thượng nguồn Sông Bồ.

Phương án phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng nhằm khắc phục một số hạn chế trong công tác quản lý bảo vệ rừng tận gốc, tăng cường lực lượng và phương tiện đủ mạnh, minh bạch trong cơ chế bảo vệ rừng tận gốc nhằm ngăn chặn và tiến tới xoá bỏ tình trạng khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để công tác phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất về phạm vi hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm..., ngày 25/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1512/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng giữa Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức tổng kết đánh giá tình hình, kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế và tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm file Quy chế)./.

 

:
Các bài khác