Tập huấn công tác Thanh tra - Pháp chế

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ công chức Kiểm lâm các đơn vị trực thuộc về công tác pháp chế thanh tra, đặc biệt về điều tra, lập hồ sơ và tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp kịp thời, không bỏ lọt hành vi vi phạm, xử lý đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền. Hướng dẫn quản lý chặt chẽ các cơ sở, doanh nghiệp cưa xẻ, chế biến lâm sản, quản lý chặt chẽ nguồn gốc lâm sản trên địa bàn được giao quản lý, ngày 09-10 tháng 11 năm 2015 Chi cục Kiểm lâm tổ chức lớp tập huấn công tác thanh tra pháp chế.

Tham dự lễ khai mạc gồm có các đồng chí lãnh đạo Chi cục, các đồng chí là Trưởng, Phó phòng chuyên môn nghiệp vụ và 53 học viên. Đối tượng tập huấn là các cán bộ phụ trách công tác thanh tra - pháp chế, cán bộ Kiểm lâm công tác tại các Trạm Kiểm lâm của các đơn vị trực thuộc. Nội dung tập huấn bao gồm: Quản lý lâm sản theo qui định hiện hành; Một số nội dung về xử lý vi phạm hành chính; Hướng dẫn điều tra và lập hồ sơ vi phạm.

Phương pháp tập huấn là chia sẻ kinh nghiệm, phân tích, trao đổi những tình huống thực tế để rút ra bài học. Báo cáo viên đưa ra các tình huống đã xảy ra ở cơ sở để học viên thảo luận, cho ý kiến nhận xét, nêu quan điểm của mình… từ đó đưa ra phương án tối ưu hoặc chỉ ra căn cứ qui định của pháp luật.

Kết quả đánh giá tập huấn, có đến 79% học viên cho rằng nội dung tập huấn thiết thực, phương pháp tập huấn tốt; bình quân 82% nội dung bài giảng học viên tiếp thu được. Đa số ý kiến học viên đề nghị duy trì tập huấn nghiệp vụ hàng năm, đặc biệt tập huấn cho Kiểm lâm địa bàn; Nội dung tập huấn năm 2016 là tất cả các trường hợp, các vụ điển hình, các vụ phức tạp đã xảy ra ở các địa phương, kinh nghiệm giải quyết và các bước lập hồ sơ vụ vi phạm./.