Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương”

Thực hiện nội dung Công văn số 1260-CV/BTGTU ngày 04/5/2020 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về việc phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương”. Trên cơ sở đó, ngày 11/5/2019, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành công văn triển khai thực hiện nhằm tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về cuộc thi và vận động toàn thể công chức trong lực lượng hưởng ứng tham gia cuộc thi theo tinh thần nội dung Công văn số 1260-CV/BTGTU.

Xem nội dung các Công văn kèm theo./.

https://drive.google.com/open?id=1GzAOHeNltG2_3ePL08wIO9qqaefKGLGT