CÔNG CHỨC CHI CỤC KIỂM LÂM ĐẠT GIẢI NHẤT (TUẦN THỨ NHẤT) TẠI HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CÔNG TÁC CCHC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Sáng ngày 09/8/2022, Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 đã công bố kết quả Hội thi (Tuần thứ Nhất, từ ngày 01/8 - 07/8/2022); Theo đó, Chi cục Kiểm lâm có cá nhân đạt giải Nhất là công chức HỒ ĐĂNG THẮNG - Phó Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế.  

Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát động từ ngày 5/4/2022 theo Kế hoạch số 141/KH-UBND, khởi động Hội thi Tuần thứ nhất bắt đầu từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022; Chi cục Kiểm lâm đã tích cực vận động tuyên truyền mục đích, nội dung và ý nghĩa của Hội thi và đã có 100% công chức tham gia.

Hội thi này là hoạt động có ý nghĩa nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

KIỂM LÂM THỪA THIÊN HUẾ CHUNG TAY XÂY DỰNG, ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH !!!

Một số hình ảnh trao giải

 

Các bài khác