HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHONG ĐIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

Thực hiện Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền thường xuyên phối hợp với UBND các xã Phong Sơn, Phong Xuân và Phong Mỹ chỉ đạo, kiểm tra các cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng tự nhiên trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, bảo vệ rừng nhằm không để xảy ra tình trạng phá rừng, đảm bảo diện tích rừng được chi trả phí dịch vụ môi trường rừng theo quy định.

Trong tháng 12 năm 2021, Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền tiến hành chi trả cho 13 cộng đồng, nhóm hộ được giao rừng tự nhiên để quản lý và hưởng lợi với tổng diện tích được giao là 3.486,25 ha thuộc lưu vực Thủy điện Hương Điền. 

Nhìn chung, công tác thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại huyện Phong Điền được đánh giá hiệu quả, riêng trong năm 2021, tổng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng của các cộng đồng, nhóm hộ gần 850 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí hỗ trợ cho người dân các cộng đồng trên địa bàn huyện trong việc tuần tra, bảo vệ rừng; góp phần cải thiện sinh kế cho người dân, nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong cộng đồng để rừng ngày càng được bảo vệ tốt hơn./.

 

Các bài khác