HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, UBND xã Bình Tiến, Bình Thành, Hương Bình, Hương Vân tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng và các hộ nhận khoán trên địa bàn thị xã.

Trong năm 2021, diện tích chi trả DVMTR trên địa bàn thị xã Hương Trà là 204,59 ha thuộc các lưu vực Hương Điền và Bình Điền với tổng số tiền chi trả cho các đối tượng là 51.771.000 đồng.

Nhìn chung, công tác thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn thị xã Hương Trà được đánh giá khá hiệu quả, mặc dù số tiền chưa nhiều nhưng đây cũng là nguồn kinh phí hỗ trợ cho người dân trên địa bàn trong việc tuần tra, bảo vệ rừng, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân, giúp người dân gắn bó với rừng hơn./.

Một số hình ảnh hoạt động


 

Các bài khác