Hội nghị giao ban quý II của Khối Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 5/7/2019 đồng chí Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì Hội nghị giao ban quý II (6 tháng đầu năm 2019) của Khối Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tại hội trường Chi cục Kiểm lâm.

Tham dự Hội nghị gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm, các Phòng ban của Sở, các phòng CMNV và các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, các Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp, các BQL rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, VQG Bạch Mã, Quỹ bảo vệ và PTR của tỉnh, Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế NLN…

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019.

Báo cáo đã nêu lên những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm thông qua các hoạt động như: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 23/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh; Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật Lâm nghiệp, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Áp dụng phương pháp phân tích ảnh viễn thám trong Quản lý nương rẫy, lấn chiếm rừng và đất rừng và triển khai Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND; Tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng FSC, ngăn chặn khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, sử dụng và phát triển rừng, quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, trồng rừng thay thế, bảo tồn thiên nhiên, công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Báo cáo đã nêu Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hoàn thành chi trả tiền DVMTR năm 2018, đã tiến hành xây dựng kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2019 được UBND tỉnh phê duyệt, hiện Quỹ đang tiến hành các công tác chi trả tiền; kiểm tra, giám sát; truyền thông, đào tạo, tập huấn và các công tác chuyên môn khác... Báo cáo đã nêu lên những nhiệm vụ chính và các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2019.

Theo Báo cáo tình hình Kinh Tế - Xã Hội Tỉnh Thừa Thiên Huế 6 Tháng đầu năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh, “Sản xuất lâm nghiệp tháng 6/2019 tập trung chủ yếu khai thác gỗ rừng trồng. Ước tính tổng sản lượng gỗ khai thác rừng trồng trong tháng đạt 71.426 m3, tăng 6,4% so tháng 6/2018; sản lượng củi khai thác 39.095 ster, tăng 1,2%. Đưa sản lượng gỗ khai thác 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 323.461 m3 gỗ, tăng 3,5% so cùng kỳ năm trước, trong đó toàn bộ là khai thác gỗ từ rừng trồng; sản lượng củi khai thác ước đạt 185.646 ster, tăng 1,8%. Sản lượng gỗ tăng khá chủ yếu do rừng trồng trên địa bàn tỉnh đã đến kỳ khai thác, giá thu mua gỗ ổn định và có xu hướng tăng, bên cạnh đó thời tiết tương đối thuận lợi cho việc khai thác và vận chuyển.

Diện tích trồng rừng tập trung 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 3.570 ha, tăng 3% so cùng kỳ năm trước, trong đó toàn bộ là rừng sản xuất. Hiện nay trồng rừng mang lại hiệu quả kinh tế khá nên khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng và chăm sóc rừng. Bên cạnh đó thời tiết thuận lợi và nguồn giống cây lâm nghiệp đầy đủ góp phần làm tăng diện tích rừng trồng mới. Diện tích rừng trồng được chăm sóc ước đạt 9.208,3 ha, tăng 8,1%; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ đạt 32.550 ha, tăng 2,2% so cùng kỳ năm trước, hiện nay đề án 430 về giao rừng tự nhiên cho người dân bảo vệ đạt tỷ lệ khá; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 1.285,4 nghìn cây, tăng 0,5%. 

Trong 6 tháng đầu năm xảy ra 287 vụ vi phạm lâm luật, tăng 82 vụ, tăng 40% so cùng kỳ năm trước; đã tiến hành xử lý 203 vụ, tịch thu 57,6 m3 gỗ tròn và 253,9 m3 gỗ xẽ các loại. Trong đó có 29 vụ phá rừng, tăng 5 vụ so cùng kỳ năm trước, với diện tích rừng bị phá 6,4 ha, giảm 4,3%...”.

Hội nghị đã nghe 19 ý kiến của đại diện các đơn vị, tập trung thảo luận về những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục và các giaỉ pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dự đã kết luận và chỉ đạo các đơn vị cần triển khai một số vấn đề trong kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các đơn vị, các chủ rừng và cộng đồng các địa phương nhằm nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên rừng.

- Triển khai đúc rút kinh nghiệm của các đợt chữa cháy rừng để bổ sung những thiếu sót trong phương án, công tác chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần... trong phòng chống chữa cháy rừng của các địa phương.

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan  để kiểm tra và giải quyết các diện tích bị lấn, chiếm.

- Tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016 - 2020, gắn với thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững…./.

 

:
Các bài khác