HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ DỰ ÁN "HỖ TRỢ KỸ THUẬT QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC (VFBC).

Ngày 8/7/2021, tại thành phố Huế đã tổ chức Hội nghị ra mắt Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)” do Cơ quan Phát triển Quốc tế hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Hội nghị do Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Dự án chủ trì; với sự tham gia của thành viên BQL Dự án VFBC, Vườn Quốc gia Bạch Mã, Ban quản lý Khu bảo tồn Sao La, Phong Điền và BQL Rừng phòng hộ Nam Đông, A Lưới và đơn vị tư vấn thực hiện Dự án WWF. Do tình hình dịch Covid-19 diễn ra tại một số địa phương, nên một số đại biểu tham gia họp trực tuyến.

Đây là Hội nghị khởi đầu có ý nghĩa quan trọng nhằm công bố thành viên BQL Dự án; các bên liên quan giới thiệu về nội dung các tiểu hợp phần dự án, triển khai hoạt động trong năm 2021 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022. Phạm vi triển khai dự án sẽ tập trung các hoạt động liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, Khu bảo tồn Sao la, Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, BQL RPH Nam Đông, A Lưới.

Sau phần giới thiệu về các hợp phần triển khai của dự án do đại diện các đơn vị tư vấn trình bày. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đưa ra các giải pháp sẽ triển khai thực hiện kế hoạch trong năm 2021.

Kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc BQL Dự án đề nghị đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đúng kế hoạch; đặc biệt đơn vị thực hiện dự án nghiên cứu bổ sung khu vực Bắc Hải Vân vào vùng thực hiện dự án và ban hành văn bản hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị dự án hỗ trợ các hoạt động; Nghiên cứu việc lồng ghép hoạt động trùng lặp giữa các dự án để bổ sung nguồn lực nhằm phát huy kết quả thực hiện; nghiên cứu lược bỏ một số hoạt động không cần thiết do trùng lặp để ưu tiên nguồn lực cho các hoạt động khác cần thiết hơn.

Ngày 8/7/2021, tại thành phố Huế đã tổ chức Hội nghị ra mắt Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)” do Cơ quan Phát triển Quốc tế hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Hội nghị do Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Dự án chủ trì; với sự tham gia của thành viên BQL Dự án VFBC, Vườn Quốc gia Bạch Mã, Ban quản lý Khu bảo tồn Sao La, Phong Điền và BQL Rừng phòng hộ Nam Đông, A Lưới và đơn vị tư vấn thực hiện Dự án WWF. Do tình hình dịch Covid-19 diễn ra tại một số địa phương, nên một số đại biểu tham gia họp trực tuyến.

Đây là Hội nghị khởi đầu có ý nghĩa quan trọng nhằm công bố thành viên BQL Dự án; các bên liên quan giới thiệu về nội dung các tiểu hợp phần dự án, triển khai hoạt động trong năm 2021 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022. Phạm vi triển khai dự án sẽ tập trung các hoạt động liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, Khu bảo tồn Sao la, Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, BQL RPH Nam Đông, A Lưới.

Sau phần giới thiệu về các hợp phần triển khai của dự án do đại diện các đơn vị tư vấn trình bày. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đưa ra các giải pháp sẽ triển khai thực hiện kế hoạch trong năm 2021.

Kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc BQL Dự án đề nghị đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đúng kế hoạch; đặc biệt đơn vị thực hiện dự án nghiên cứu bổ sung khu vực Bắc Hải Vân vào vùng thực hiện dự án và ban hành văn bản hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị dự án hỗ trợ các hoạt động; Nghiên cứu việc lồng ghép hoạt động trùng lặp giữa các dự án để bổ sung nguồn lực nhằm phát huy kết quả thực hiện; nghiên cứu lược bỏ một số hoạt động không cần thiết do trùng lặp để ưu tiên nguồn lực cho các hoạt động khác cần thiết hơn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Các bài khác