Mô hình hợp tác cộng đồng bảo tồn đa dạng sinh học

Trong khuôn khổ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Dự án Trường Sơn Xanh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký kết thỏa thuận với tổ chức ECODIT LLC về tăng cường hợp tác cộng đồng để nâng cao nhận thức bảo tồn, đa dạng sinh học và tuần tra bảo vệ rừng trong và xung quanh các Khu Bảo tồn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Trong đó, Chi cục Kiểm lâm sẽ triển khai hai hoạt động là: Thành lập và vận hành các Tổ Hợp tác Bảo tồn cộng đồng (sau đây viết tắt là THTBTCĐ) và Tổ Hợp tác Tuần tra thôn bản (sau đây viết tắt là THTTTTB) ở vùng đệm các Khu Bảo tồn trên cơ sở tự nguyện tham gia của các thành viên trong cộng đồng địa phương, theo quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của THT, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành lập 11 THTBTCĐ ở vùng đệm các Khu Bảo tồn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi Tổ hợp tác bao gồm 25 thành viên thuộc cộng đồng địa phương, một số đại diện các đoàn thể ở xã, thị trấn. Mỗi Tổ hợp tác có 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và thư ký. Tổ chức vận hành thông qua hoạt động hội nghị lấy ý kiến của cơ quan Kiểm lâm, các Khu Bảo tồn để lập kế hoạch tuần tra phù hợp cho các THTBTCĐ.

2. Thành lập 14 THTTTTB ở vùng đệm các Khu Bảo tồn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi Tổ hợp tác bao gồm 10 thành viên đến từ các thôn bản (bao gồm những người từng làm tốt công tác QLBVR, dân quân tự vệ, cộng đồng thôn bản…), có 01 Tổ trưởng và 01 Tổ phó. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cơ quan Kiểm lâm, các Khu bảo tồn để lập kế hoạch tuần tra phù hợp cho mỗi THT.

 Để hỗ trợ xây dựng và vận hành các Tổ Hợp tác Bảo tồn cộng đồng và Tuần tra thôn bản ở vùng đệm các Khu bảo tồn, Chi cục Kiểm lâm đã đề nghị UBND các xã, thị trấn của các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy phối hợp với các Hạt Kiểm lâm sở tại, các Khu Bảo tồn, Vườn Quốc gia Bạch Mã và Ban Quản lý RPH Bắc Hải Vân tiến hành rà soát và lựa chọn các thành viên trong các đoàn thể, các cộng đồng của địa phương có nhận thức phù hợp và tự nguyện tham gia, đồng thời Chi cục Kiểm lâm sẽ phối hợp với  các địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm xúc tiến thành lập và lập kế hoạch vận hành tốt các Tổ hợp tác trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7/2019./.

 

 

Các bài khác