NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (gọi tắt là Thông tư 08/2013/TT-BNV) và sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (gọi tắt là Thông tư 04/2005/TT-BNV). Trong đó có một số sửa đổi, bổ sung quan trọng, như sau:

- Bổ sung thêm thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên (Bổ sung điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV).

- Bổ sung 04 khoảng thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm: thời gian tập sự; thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ; thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV).

- Đối với thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên, đã sửa đổi nội dung “Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại điểm a, b, c khoản này.” và điều chỉnh nội dung “Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng: nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính quy định tại khoản này”. Ngoài ra, điều chỉnh đối tượng bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên 06 tháng gồm: cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; viên chức bị kỷ luật cảnh cáo; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm... (Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV).

- Sửa đổi số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ “Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh” tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, nay bỏ cụm từ “trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh”. Thông tư 03/2021/TT-BNV quy định “Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ”.

Quy định mới đã không còn phân biệt trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh như quy định cũ mà chỉ quy định chung trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên về mức độ đánh giá “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” sửa đổi thành mức đánh giá, xếp loại chất lượng “hoàn thành nhiệm vụ” (Sửa đổi tiêu chuẩn 1 điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV).

Đặc biệt, điểm mới về nâng phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu bị kỷ luật vaf tương ứng như các trường hợp bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Thông tư này.

Thông tư 03/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây