THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức:  14 người.

+ Chuyên ngành đào tạo Kế toán: 02 người

+ Chuyên ngành đào tạo Lâm nghiệp, Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Luật: 12 người

 

Vui lòng xem chi tiết tại đường dẫn:    https://snnptnt.thuathienhue.gov.vn/?gd=7&cn=135&tc=22612