Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/12/2015 UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chi tiết