Nghị định số 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link đính kèm.

https://drive.google.com/file/d/1wc_emHscCb8i922I4F1NNj-j51sf0GWM/view?usp=sharing